ФИЛИАЛ

ФИЛИАЛИ АЯРБ АИ ЉТ дар вилояти Суѓд

(Шимоли Тољикистон)


Филиал Агентии амнияти ядрої ва радиатсионии АИ ЉТ с. 2004 дар асоси Ќарори Раёсати АИ ЉТ № 72 аз 15.09.2004, дар ш. Чкаловск њамчун шахси њуќуќї ташкил карда шуда буд. Ин аввалин ва аз њама калонтарин филиали Агентии амнияти ядрої ва радиатсионии АИ ЉТ ба њисоб меравад.


Самтњои асосии фаъолияти филиали ААЯР инњоянд:


  • Азнавсанљии маълумотњои аз љониби довталаби иљозатнома пешнињодшаванда, бо воситаи гузаронидани мониторинги радиатсионии биомуњити вилояти Суѓд;

  • Омодасозии мавод ва њуљљатњо барои иљозатномадињї ба намудњои фаъолияти истифодабарии МАИ ва пешнињоди онњо ба маќоми болої дар Душанбе;

  • баќайдгирї, назорат ва инвентаризатсияи (барўйхатгирии) манбаъњои афканишоти ионофар дар вилояти Суѓд;

  • гузаронидани санљишњо оид ба риояи меъёр ва ќоидањои бехатарии радиатсионї дар корхонањое, ки зимни фаъолияташон манбаъњои аканишоти ионофарро истифода мебаранд.


 

 


Филиали Агентї инчунин ба корњои илмию тадќиќотї љалб карда шудааст. Филиал тадќиќотро оид ба њолати экологии њавзањои обии вилояти Суѓд, њифзи ањолї аз таъсироти радиатсионии партовњои КВД «Фулузоти нодири Тољикистон» (қаблан Востокредмет) ва ѓ. ба роњ мондааст.


Кормандони Филиали Агентї шиносномаи њамаи мањфузгоњњои партовњои урании Тољикистони Шимолиро тариб додаанд.


Аз љониби Филиал њолати муњандисию геологї ва таркиби/мавҷудияти радионуклидњо дар партовњои радиоактивии мањфузгоњњои вилояти Суѓд омўхта шудааст.

Њамин намуд корњо, ба истиснои корњои илмию тадќиќотї дар дигар филиалњои Агентии амнияти ядрої ва радиатсионии АИ ЉТ гузаронида мешаванд. Дар ояндаи наздик дигар филиалњо низ барои гузаронидани корњои илмию тадќиќотї бо асбобњои лозимї љињозонида


Калимахои монанд

Бойгонии ахборот

^